นายธงชัย โชคดำรงสุข

นายก อบต.กำแพงแสน

 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

- โครงสร้างหน่วยงาน

- ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง

- อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย

- ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

- กฎหมาย พระราชบัญัติ ฯลฯ

การบริหารงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

- รายงานผลดำเนินงานประจำปี(ที่ผ่านมา)

- คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน

- ข้อมูลเชิงสถิติของการบริการแก่ประชาชน

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน

- การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )

การบริหารเงินงบประมาณ

- ข้อบัญหรืองบประมาณรายจ่ายประจำป

- รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(ระหว่างปี)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำป

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ (ที่ผ่านมา)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัคเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลกร

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การส่งเสริมความโปร่งใส่

- คู่มือหรือรายละเอียดที่แสดงขั้นตอน กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ

- รายงานผลการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำปี(ที่ผ่านมา)

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการพัฒาท้องถิ่น

- กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

- ระบบป้องการทุจริต

- รายงานการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

- แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ระหว่างปี)

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา)

- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
- การปรับปรุงกระบวนงานบริการเพื่อลดระยะเวลาการใช้บริการประชาชน
- มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
- ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 12 เดือน
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รายงานแผ่นดินไหว

GIS

NWP Model

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม

เส้นทางเดินพายุ

เตือนภัย

ข้อมูลลุ่มน้ำ

แผนที่อากาศ
 
 

 

 

 

 

   

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท 0-3435-3051  0-3428-1813  Fax  0-3435-2072

www.kamphaengsaen.go.th  E-Mail : admin@kamphaengsaen.go.th