เรื่องล่าสุด

ตัวอย่างการกรอกแบบจ้างการหาเสียงเลือกตั้ง สถ/ผถ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ สภาองค์การบริ…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศ องค์การบริหาร…

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ สภาองค์การบริ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงตั้งที่1)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน