คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แต่งตั่งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองช่าง กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน