1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

4.การรับชำระภาษีป้าย

5.การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

6.การจดทะเบียนพาณิชย์

7.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

8.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

9.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก ของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

11.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

12.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

13.การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

14.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

15.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

16.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

17.การแจ้งรือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

18.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

19.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

20.การแจ้งขุดดิน

21.การแจ้งถมดิน

22.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

23.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

24.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

25.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

26.การขอกำจัดสิ่งปฏิกูลและเก็บขนขยะมูลฝอย

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน