ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 9/8/2564

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน