อบต.กำแพงแสน ขอขอบคุณสื่อการเรียนรู้ ที่จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในรายวิชา การบริหารเทคโนโลยีการศึกษาตามศาสตร์พระราชา เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนทำได้ต่อยอดในการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิธิภาพตามแนวหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน