อบต.กำแพงแสน ขอขอบคุณสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในราชวิชาการบริหารเทคโนโลยีการศึกษาตามศาสตร์พระราชา เรื่อง ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียงเพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจรู้จักับเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้นผ่านแนวคิดของบันได 9 ขั้นและนำไปปรับใช้อย่างเป็นประโยชน์ต่อไป

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน