จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1393
1 0

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

(o1) โครงสร้าง

(o2) ข้อมูลผู้บริหาร

(o3) อำนาจหน้าที่

(o4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

(o5) ข้อมูลการติดต่อ

(o6) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

(o7) ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

(o8) Q&A

(o9) Social Network

(o10) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

(o11) แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

(o12) รายงานการกำกับติตตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

(o13) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

(o14) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

(o15) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

(o16) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

(o17) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

(o18) E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(o19) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(o20) ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

(o21) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

(o22) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(o23) นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

(o24) การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

(o25) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(o26) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(o27) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(o28) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(o29) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(o30) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

(o31) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

(o32) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

(o33) รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

(o34) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

(o35) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

(o36) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(o37) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

(o38) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

(o39) ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

(o40) การขับเคลื่อนจริยธรรม

(o41) การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

(o42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(o43) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

7.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (

7.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
50 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน