จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 408
1 0

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 โครงสร้าง (ข้อ1)

1.2 ข้อมูลผู้บริหาร (ข้อ2)

1.3อำนาจหน้าที่ (ข้อ3)

1.4 แผนยุทธศาสตร์ (ข้อ4)

1.5 ข้อมูลการติดต่อ (ข้อ5)

1.6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อ6)

1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข้อ7)

1.8 Q&A (ข้อ8)

1.9 Social Network (ข้อ9)

2 การบริหารงาน

2.1 แผนดำเนินงานประจำปี (ข้อ10)

2.2 รายงานการกำกับติตตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ข้อ11)

2.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ข้อ12)

2.4 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข้อ13)

2.5 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ข้อ14)

2.6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อ15)

2.7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (ข้อ16)

2.8 E-Service (ข้อ17)

3 การบริหารเงินงบประมาณ

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ข้อ18)

3.2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ข้อ19)

3.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ข้อ20)

3.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ข้อ21)

3.5 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (ข้อ22)

3.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ข้อ23)

3.7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ข้อ24)

4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ25)

4.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ26)

4.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ข้อ27)

4.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ข้อ28)

5 การส่งเสริมความโปร่งใส

5.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อ29)

5.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อ30)

5.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อ31)

5.4 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ข้อ32)

5.5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ข้อ33)

6 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

6.1นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ข้อ34)

6.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ข้อ35)

6.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ข้อ36)

6.4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ข้อ37)

6.5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ข้อ38)

6.6 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ข้อ39)

6.7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ข้อ40)

6.8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ข้อ41)

7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

7.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ42)

7.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ43)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน