นายธงชัย โชคดำรงสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ 090-2621524


นายจักรพงษ์ ประพันธ์วิทยา
รองนายก อบต.กำแพงแสน
โทรศัพท์ 081-9438999

นางสมใจ สระป้อมแก้ว
รองนายก อบต.กำแพงแสน
โทรศัพท์ 087-1650626

นางสุดใจ อึ้งเจริญ
เลขานุการนายก อบต.กำแพงแสน
โทรศัพท์ 083-9776941

พันจ่าตรี มานะ บางสวนหวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ 065-4989565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน