นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย
ประธานสภา อบต.กำแพงแสน

นายสาวิตร ลิ้มรุ่งเรืองสกุล
รองประธานสภา อบต.กำแพงแสน

นางอรกัญญา ปู่น้อย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นายวัชระ ซิ่วเกษร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นางอารีย์ พูลสวัสดิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

นายมานิตย์ จ้อยร่อย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายสาวิตร ลิ้มรุ่งเรืองสกุล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายเด่น สรงกระสิน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

นายมานพ นิธิพงศ์พันธุ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

นายวิสูตร ฉิมพาลี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายเที่ยง พึ่งนุสนธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายสมจิตร พุทธมหา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8

นายสมาน เหล็งปก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8

นายเสวี พึ่งนุสนธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

นายบุญเรือน ปู่น้อย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

นางสุภาพ ชื่นยินดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10

นายทวี ทองดอนแอ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10

นายสุนทร จันทา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11

นายลักก์ธนพล จิระนิธิโชค
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11

นายวิโรจน์ พุฒมหา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12

นายอานนท์ สร้อยจอม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน