นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย
ประธานสภา อบต.กำแพงแสน

นายสาวิตร ลิ้มรุ่งเรืองสกุล
รองประธานสภา อบต.กำแพงแสน

นางอรกัญญา ปู่น้อย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นายวัชระ ซิ่วเกษร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นางอารีย์ พูลสวัสดิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

นายมานิตย์ จ้อยร่อย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

นายณัฐพงศ์ ทิพวัลย์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายสาวิตร ลิ้มรุ่งเรืองสกุล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายเด่น สรงกระสิน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

นายมานพ นิธิพงศ์พันธุ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

นายวิสูตร ฉิมพาลี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายเที่ยง พึ่งนุสนธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายสมจิตร พุทธมหา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8

นายสมาน เหล็งปก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8

นายเสวี พึ่งนุสนธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

นายบุญเรือน ปู่น้อย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

นางสุภาพ ชื่นยินดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10

นายทวี ทองดอนแอ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10

นายสุนทร จันทา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11

นายลักก์ธนพล จิระนิธิโชค
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11

นายวิโรจน์ พุฒมหา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12

นายอานนท์ สร้อยจอม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12