โครงสร้างของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup38-1.png
พันจ่าตรี มานะ บางสวนหลวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ hsp111-1.png
นางสาวปาณร์ลิตาภัทร์ มะโนนุกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ kay111-1.png
นางสาวิตรี วิมูลชาติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ pae111-1.png
นางสาวบุษยา แซ่คู
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
งานบริหารทั่วไปงานกฏหมายและคดีงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนงานนโยบายและแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup15-1.png
น.ส.จินตนา ชัชวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup12-1.png
น.ส.สิริกร เวสสะภักดี
ผู้ช่วยนิติกร
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup21-1.png
นายทศพล ยอดสกุล
นักพัฒนาชุมชน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup58.png
น.ส.ฌาดารินทร์ ไชยวงษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup14-1.png
นายเชิดเกียรติ กมลเวชช์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup35.png
นางสาวกนกอร ทองสุข
นักประชาสัมพันธ์


รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup42.png
นายนิมิตต์ พึ่งนุสนธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup55.png
นางสาวกมลวรรณ สมพรมทิพย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup49.png
นายเอกลักษณ์ เอกทุ่งบัว
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup32.png
นายสรพงษ์ สรงพรมทิพย์
พนักงานดับเพลิง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup6.png
นางสาวเรณุกา เฮงสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup1.png
นายชาญชัย ยืนนาน
พนักงานดับเพลิง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup69.png
นางสาวอิสริยาภรณ์ อ่อนศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aod01.png
นายภาณุพงษ์ แจ้งธรรมมา
พนักงานดับเพลิง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup68.png
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ลิ้มรุ่งเรืองสกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายอลงกรณ์ พึ่งนุสนธิ์
พนักงานดับเพลิง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup70.png
นางสาวธัญรดี บริสุทธินันท์
คนสวน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup56.png
นางสาวทิพ์ภาวรรณ สร้อยจอม
คนงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ joy111.png
นายรณกฤต พูนทรัพย์
พนักงานขับรถ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup50.png
นางสาวลักษิกา เหรียญทอง
คนงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup7.png
นางพิลาภ พึ่งนุสนธิ์
คนงาน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน