จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1385
3 0
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup38-1.png
พันจ่าตรีมานะ บางสวนหลวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ hsp111-1.png
นางสาวปาณร์ลิตาภัทร์ มะโนนุกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ kay111-1.png
นางสาวิตรี วิมูลชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ pae111-1.png
นางบุษยา แซ่คู
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
งานอำนวยการงานเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมงานนิติกรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานนโยบายและแผนงานงานงบประมาณงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ จ่าเอ๊ะ.png
จ่าสิบเอกรุ่งสุริยา อนามัย
เจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ พี่แจ็ค.png
ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ ศรีไชยเลิศ
นักทรัพยากรบุคคล
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup21-1.png
นายทศพล ยอดสกุล
นักพัฒนาชุมชน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup12-1.png
นางสาวสิริกร เวสสะภักดี
ผู้ช่วยนิติกร
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup14-1.png
นายเชิดเกียรติ กมลเวชช์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup58.png
นางสาวฌาดารินทร์ ไชยวงษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup54-1.png
นางสาวปณิดา โพธิ์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup35.png
นางสาวกนกอร ทองสุข
นักประชาสัมพันธ์
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup49.png
นายเอกลักษณ์ เอกทุ่งบัว
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup56.png
นางสาวทิพย์ภาวรรณ สร้อยจอม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup43.png
นางสาวชนิดาภา ผุดผ่อง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup1.pngนายชาญชัยยืนนาน
พนักงานดับเพลิง


รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup50.png
นางสาวลักษิกา เหรียญทอง
คนงาน


รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup69.png
นางสาวอิสริยาภรณื อ่อนศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aod01.png
นายภานุพงษ์ แจ้งธรรมมา
พนักงานดับเพลิง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup6.png
นางสาวเรณุกา เฮงสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ พี่กร.png
นายอลงกรณ์ พึ่งนุสนธิ์
พนักงานดับเพลิง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup68.png
ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ลิ้มรุ่งเรืองสกุล
พนักงานขับรถยนต์
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup32.png
นายสรพงษ์ สรงพรมทิพย์
พนักงานดับเพลิง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ joy111.png
นายรณกฤต พูนทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup42.png
นายนิมิตต์ พึ่งนุสนธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup7.png
นางพิลาภ พึ่งนุสนธิ์
คนงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ปูคลัง.png
นางสาวสุธาทิพย์ คำภูษา
คนงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ m1.png
นางสาวรวีวรรณ พันธ์ผูก
คนสวน
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน