รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup36.png
นางสาวปาณิดา ฐิติธารดล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการโรงเรียน
งานบริหารการศึกษาและกิจการโรงเรียนงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.กำแพงแสนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวันครู
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup16.png
นางสาววิไลวรรณ อาจกิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ hno111.png
นางสาวกรแก้ว เกิดนาค
ครู
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup66.png
นางสาวไพรินทร์ เข็มกลัดเงิน
ผู้ดูแลเด็ก
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup54-1.png
นางสาวปณิดา โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup52.png
นางสาวปาริชาติ ลิ้มรุ่งเรืองสกุล
ผู้ช่วยครู
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup48.png
นางสุชัญญา เหล็งปก
คนงาน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ nid111.png
นางวริศรา ห้วยหงษ์ทอง
งานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup40.png
นางสาวอมรรัตน์ สระหงษ์ทอง
ผู้ช่วยครู
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup45.png
นางสาวสุมาลี กำแหงกุล
ผู้่ช่วยนักวิชาการศึกษา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup62.png
นายธวัชชัย ชูสุข
ภารโรง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน