นางสุรางค์รัตน์ อังเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup41.png
นางสาวนงนุช เที่ยงตรง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานการเงินงานบัญชีงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานทะเบียนทรัพย์และพัสดุ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup29.png
นางสาวศิริรัตน์ จังรัสสะ
นักวิชาการคลัง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup18.png
น.ส.กันทิมา คณะรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup26.png
น.ส.สุรินทร์ ถิ่นจีนวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup33.png
นายทวีรัชต์ บุญแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup22.png
นางสาววัลยา เล่าเปี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup51.png
นางสาวจินตนา นาทรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ aup43.png
นางสาวชนิดาภา ผุดผ่อง
คนงาน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน