Month: กรกฎาคม 2021

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

ประชาสัมพันธ์ขอความร…

ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ได้แก่โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ณ.หน้าวัดทุ่งกระพังโหม หมู่8 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประกาศเผยแพร่ราคากลา…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผู้ชนะการจัดซื…