Month: กันยายน 2021

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ สภาองค์การบริ…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศ องค์การบริหาร…

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ สภาองค์การบริ…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน