Month: ตุลาคม 2021

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน