Month: พฤศจิกายน 2021

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การลริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศผู้อำนวยการเลื…

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดจำนวนเงินต่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

อบต.กำแพงแสน ขอขอบคุณสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในราชวิชาการบริหารเทคโนโลยีการศึกษาตามศาสตร์พระราชา เรื่อง ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียงเพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจรู้จักับเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้นผ่านแนวคิดของบันได 9 ขั้นและนำไปปรับใช้อย่างเป็นประโยชน์ต่อไป

อบต.กำแพงแสน ขอขอบคุ…

อบต.กำแพงแสน ขอขอบคุณสื่อการเรียนรู้ ที่จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในรายวิชา การบริหารเทคโนโลยีการศึกษาตามศาสตร์พระราชา เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนทำได้ต่อยอดในการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิธิภาพตามแนวหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.กำแพงแสน ขอขอบคุ…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน