Month: ธันวาคม 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศสภาองค์การบริห…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลู…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน