Month: เมษายน 2022

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประกาศ ให้ใช้แผนป้อง…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแบบกึ่งเดี่ยว สูง 6 เมตร ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 180 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ องค์การบริหาร…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน