Month: มิถุนายน 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

รายงานติดตามการดำเนิ…

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ขยายกรอบเวลาตามหนังสือที่ นฐ 0023.4/ว1262 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานติดตามผลการดำเ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานสายงานผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน