Author: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2566 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภ.ด.ส. 3 ภ.ด.ส. 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

ประกาศ องค์การบริหาร…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศองค์การบริหารส…

แบบ ปปช.1 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและตารางราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีด สายเลียบคลองทุ่งขี้อ้าย หมู่ 7 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ปปช.1 ตารางวงเงิ…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ องค์การบริหาร…