Author: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ สภาองค์การบริ…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศ องค์การบริหาร…

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ สภาองค์การบริ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงตั้งที่1)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริห…

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แต่งตั่งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองช่าง กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

คำสั่งองค์การบริหารส…

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องแต่งตั่งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

คำสั่งองค์การบริหารส…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน