Author: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

รายงานติดตามการดำเนิ…

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ขยายกรอบเวลาตามหนังสือที่ นฐ 0023.4/ว1262 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานติดตามผลการดำเ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานสายงานผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส…

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ที่ 260/2565 เรื่อง แต่งตั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

คำสั่งองค์การบริหารส…

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประกาศ ให้ใช้แผนป้อง…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแบบกึ่งเดี่ยว สูง 6 เมตร ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 180 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ องค์การบริหาร…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน