Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแบบกึ่งเดี่ยว สูง 6 เมตร ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 180 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ องค์การบริหาร…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางจำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง7193 นฐ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน