Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2566 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภ.ด.ส. 3 ภ.ด.ส. 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน