Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ สภาองค์การบริ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงตั้งที่1)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริห…

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แต่งตั่งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองช่าง กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

คำสั่งองค์การบริหารส…

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องแต่งตั่งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

คำสั่งองค์การบริหารส…

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง มอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสังแต่งตั่งผู้ปฏิบ…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2)

เอกสารแนบ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องแต่งตั่งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี ต่มพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เอกสารแนบ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องกำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน