Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 9/8/2564

ประกาศสภาองค์การบริห…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน