Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแบบกึ่งเดี่ยว สูง 6 เมตร ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 180 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ องค์การบริหาร…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันเวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศอำเภอกำแพงแสน เรื่อง การงดรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมทางสังคม มีผลบังคับใช้ตั่งแต่ วันที่ 1-31 มีนาคม 2565

ประกาศ จังหวัดนครปฐมฉบับที่ 4/2565 ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส INTERRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT (ITA)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศสภาองค์การบริห…

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศสภาองค์การบริห…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน