เรื่องล่าสุด

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงตั้งที่1) ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แต่งตั่งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองช่าง กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องแต่งตั่งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 9/8/2564

ประกาศสภาองค์การบริห…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน