เรื่องล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

ประกาศ องค์การบริหาร…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประกาศองค์การบริหารส…

แบบ ปปช.1 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและตารางราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีด สายเลียบคลองทุ่งขี้อ้าย หมู่ 7 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ปปช.1 ตารางวงเงิ…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ องค์การบริหาร…

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศผู้ชนะการจัดซื…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน